Program Żywy Dawca Nerki

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej jako jedno z zadań priorytetowych przewiduje wzrost stosowania procedury przeszczepiania nerek, w tym przeszczepiania nerek pobranych od dawców żywych. Program rozwoju pobierania nerek od dawców żywych w celu ich przeszczepienia chorym ze schyłkową niewydolnością nerek opiera się na prowadzeniu akcji informacyjnej skierowanej bezpośrednio do chorych i ich bliskich.

Lekarze nefrolodzy pracujący w stacjach dializ i poradniach nefrologicznych dysponują wiedzą o korzyściach jakie niesie za sobą leczenie za pomocą przeszczepienia nerki, znają argumenty medyczne jak i ekonomiczne przemawiające za jej upowszechnianiem. Program przewiduje włączenie do akcji informacyjnej pielęgniarek i innych pracowników stacji dializ, mających bezpośredni kontakt z chorymi i ich rodzinami.

Przeszczepienie nerki od żywego dawcy uznane jest za najlepszą metodę leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Czynność i przeżywalność nerki przeszczepionej od żywego dawcy niezależnie od stopnia pokrewieństwa jest lepsza od czynności i przeżycia nerki przeszczepionej od osoby zmarłej. Taki sposób uzyskania nerki pozwala skrócić czas oczekiwania na przeszczepienie, a przede wszystkim umożliwia przeszczepienie wyprzedzające (pre-emptive transplantation [ang.]) to znaczy przed rozpoczęciem dializ, co pozwala uniknąć konieczności wytwarzania dostępu naczyniowego i wszystkich innych niekorzystnych skutków dializoterapii.
Zapraszamy na pozostałe profile FB ośrodków transplantacyjnych: